Chihuahua ry

Chihuahuat

Yhdistyksen säännöt

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Chihuahua ry ja kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko maa.

2 § Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on lyhyt- ja pitkäkarvaisten chihuahua-rotujen rotujärjestönä edistää puhdasrotuisten koirien jalostusta ja kasvatusta sekä rotujen tunnetuksi tekemistä. Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan tekemällä rotujaan ja koko kennelharrastusta koskevaa valistustyötä sekä asianharrastajien, että yleisön keskuudessa järjestämällä keskustelu-, neuvonta- ja koulutus tilaisuuksia, koiranäyttelyitä, kursseja ja muita vastaavanlaisia rotujensa ja koko kennelharrastuksen hyväksi toimivia tapahtumia. Yhdistys voi harjoittaa myös julkaisutoimintaa. Yhdistys seuraa kenneltoiminnan kehitystä niin kotimaassa kuin ulkomaillakin, varsinkin edustamiensa rotujen osalta ja tekee tarvittaessa alan kehittämistä koskevia aloitteita.

3 § Varojen hankinta

Varoja toimintansa tukemiseksi yhdistys hankkii perimällä jäsenmaksuja, joiden suuruuden määrää yhdistyksen syyskokous.

4 § Yhdistyksen jäsenyys

Yhdistyksen hallitus hyväksyy vuosi-, perhe- ja nuorisojäsenen, tämän anottua jäsenyyttä. Perhejäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, jonka perheessä jo ennestään on yhdistyksemme vuosi- tai nuorisojäsen. Nuorisojäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on täyttänyt 8 vuotta mutta ei ole täyttänyt 15 ikävuottaan. Yhdistyksen hallitus voi anomuksesta hyväksyä myös ainaisjäseniä, mikäli kyseiset henkilöt suorittavat vähintään kymmenen vuoden jäsenmaksuerän yhdellä kertaa.
Hallituksen esityksestä voi yhdistyksen syys- tai kevätkokous kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka erityisen ansiokkaasti on edistänyt yhdistyksen tarkoitusperien toteutumista. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa. Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä hallituksen päätöksen nojalla, jos hän jättää jäsenmaksunsa suorittamatta, rikkoo muuten yhdistyksen sääntöjä vastaan, tai jos hän menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella on huomattavasti vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa, toiminut hyvien kenneltapojen vastaisesti tai erotettu Suomen Kennelliitto – Finska Kennel-klubben ry:n jäsenyydestä. Erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta yhdistyksen varoihin, eikä hänen jäsenmaksuaan palauteta. Jäseniltä perittävän liitymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous.

5 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheen-johtaja ja kuusi (6) muuta varsinaista jäsentä sekä kolme (3) varajäsentä. Puheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja hallituksen jäsenet kolmeksi siten, että kaksi (2) varsinaista ja yksi (1) varajäsen ovat vuosittain erovuorossa. Hallitus valitsee vuosittain keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimi-henkilöt. Sihteeri, rahastonhoitaja ja muut tarvittavat toimihenkilöt voidaan valita hallituksen ulkopuolelta jäsenistön keskuudesta. Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja sen neljän jäsenen ollessa saapuvilla.

6 § Hallituksen tehtävät

Hallitus johtaa yhdistyksen toimintaa. Hallitus vastaa ja huolehtii yhdistyksen taloudenhoidosta, juoksevien asioiden hoidosta, kokouskutsuista jäsenistölle, asioiden valmistelusta kokouksiin, aloitteiden ja ehdotusten tekemisestä rotujensa ja koko kenneltoimintaa koskevissa kysymyksissä. Hallitus edustaa yhdistystä, tekee sitoumuksia, kantaa ja vastaa yhdistyksen puolesta. Hallitus määrää yhdistyksen edustajat kulloinkin kyseeseen tuleviin muihin rotujärjestöihin, keskusjärjestöihin tai kennelpiiriin niiltä osin, joita yhdistyksen syys- tai kevätkokous ei määrää. Hallitus voi myöskin nimetä avukseen erilaisia toimikuntia ja työryhmiä, kuten esim. jalostus-, tiedotus-, lehti- yms. toimikuntia. Hallitus panee toimeen yhdistyksen kokousten päätökset.

7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin kanssa. Rahastonhoitajalla on oikeus kirjoittaa yhdistyksen nimi yksin.

8 § Tilit

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausunto hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevät-kokousta.

9 § Yhdistyksen kokouksen koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava kirjallisesti viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta.

10 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokoukset pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä; syyskokous loka-joulukuun aikana ja kevätkokous helmi-huhtikuun aikana. Ylimääräinen kokous pidetään kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella läsnäolevalla äänioikeutetulla henkilöjäsenellä, joka ei ole nuorisojäsen tai perheenjäsen, oikeus oman äänensä lisäksi edustaa yhtä yhdistyksen äänioikeutettua jäsentä tämän allekirjoittamalla valtakirjalla. Yhdistyskokouksessa käsiteltävistä asioista äänestettäessä asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee vaaleissa ja lippuäänestyksessä arpa, muissa asioissa puheenjohtajan kannattama mielipide.

11 § Vuosikokoukset

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus;
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa;
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys;
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto;
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;
 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut tai hallituksen esittämät asiat;

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus;
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa;
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätös valtaisuus;
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys;
 5. valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi toimintakaudeksi. Toimintakausi on kaksi vuotta;
 6. valitaan hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle;
 7. valitaan yksi tilintarkastaja ja hänelle yksi varamies;
 8. valitaan edustaja ja hänen varahenkilönsä Suomen Kennelliiton valtuuston ja yleiskokouksiin;
 9. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus;
 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut tai hallituksen esittämät asiat;

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksiin käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12 § Suhteet muihin kenneljärjestöihin

Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n sekä tarpeen mukaan muihin yhdistyksen toimintaa hyödyntäviin kenneljärjestöihin.

13 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä peräkkäisessä yhdistyskokouksessa, joiden välillä on oltava ainakin kaksi (2) kuukautta ja joista toisen on oltava kevät tai syyskokous. Purkamispäätös on kummassakin kokouksessa saatava vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä. Yhdistyksen purkautuessa sen varat siirretään viimeisen yhdistyskokouksen tekemän päätöksen mukaiseen yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen, ensisijaisesti kääpiökoira-asiaa ja eläinsuojelua edistävään tarkoitukseen.

14 § Yhdistyslaki

Niiltä osin, joita ei tässä säännössä mainita, noudatetaan yhdistyksen toiminnassa yhdistyslain säännöksiä.

Hyväksytty Chihuahua ry:n syyskokouksessa 4.11.2007
Kirjattu Patentti- ja rekisterihallituksessa 7.10.2008

Ajankohtaista

 • 27.6.2019

  Voit voittaa Lumenen tuotepaketin vastaamalla terveyskyselyyn

  Voit voittaa Lumenen tuotepaketin vastaamalla terveyskyselyyn kesän aikana. Vastaa 31.8.2019 mennessä ja olet mukana arvonnassa. …
  Lue lisää

 • 23.6.2019

  Tervetuloa Kuopion erikoisnäyttelyyn!

  Chihuahua ry:n erikoisnäyttely järjestetään tänä vuonna Kuopion luonnonkauniilla Rauhalahden leirintäalueella perjantaina 2.8. ja lauantaina 3.8.2019. …
  Lue lisää

 • 21.6.2019

  Muutokset nykyisiin Vuoden chihuahua sääntöihin

  3.1. Pisteet lasketaan yhdistyksen toimesta kaikista niistä kilpailuista, joista pisteenlaskijalle on toimitettu tulokset siinä muodossa, …
  Lue lisää

 • 6.6.2019

  Chihuahua -lehti 2/2019

  Chihuahua-lehti ilmestyy 4 kertaa vuodessa ja se on osa yhdistyksen jäsenen jäsenetuja. Lehdessä on luettavaa …
  Lue lisää